ร่วมประชุมโครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต อย่างมั่งคง มั่งคั่ง และยั่นยืน”