รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปก.สพป.อจ.รายชื่อครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง