พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) รุ่นที่ 2