ร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกณ์สำหรับการเรียนการสอน