ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ร่างขอบเขตของงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญขอบเขตของงาน TOR 04032565 แบบ บก 0604032565