ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2565