ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล