ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ