ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 14/2564