ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning