การจัดทำราคากลาง และขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

การจัดทำราคากลาง และขอบเขตของงาน TOR ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน