รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ชนะเลิศเหรียญทอง

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ชนะเลิศเหรียญทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

Loading