เป้าประสงค์

       1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็น “คนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันสังคมได้อย่างเป็นสุข” มีความภาคภูมิใจในชาติบนพื้นฐานของความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. ผู้บริหารความรู้ความสามารถเป็นผู้นำทางวิชาการ
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและเสมอภาค
5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. องค์กรและสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

Loading