พันธกิจ

        1. พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา มี ทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่าร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมภิบาล
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้ลริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค
5. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

Loading