การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน

การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน