หน้าหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางประกาย กองทอง)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางระพีพร ทองเสริม)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางประภาพร โลหะสาร)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางปาลิดา ปารดิษฐ)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางจินดาพร บุปผาชาติ)
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปี
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบดำเนินงาน
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสุภาดา สัตย์คุ้ม)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล)
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรส์
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตไปต่างประเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางสาวนันทพร เย็นใจ)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ
(นางสาวนันทพร เย็นใจ)
คู่มือการปฏิบัติงานงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(นางสาวณัฐวิริณ ธุมาลา)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(นางสาวณัฐวิริณ ธุมาลา)
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจำหน่ายนักเรียน
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
(นางสุปราณี แป้นนอก)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการของบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
(นางพรพิศ กาญจนีย์)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(นางละม่อม อดกลั้น)
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
(นายสมเดช ภานุสถิตย์)
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือการปฏิบัติงาน (นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา)
คู่มือการปฏิบัติงาน (นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิง)
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือหน่วยตรวจสอบภายใน