หน้าหลัก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ