หน้าหลัก

ผู้บริหาร

นางปติมา กาญจนากาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Email : office@amnat-ed.go.th
โทร : 045511917

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Email : somsak.p@amnat-ed.go.th
โทร : 0857746374

นายสุทธินาถ ทานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Email : suthinat.t@amnat-ed.go.th
โทร : 0943938080

นายวีระชัย ไกยรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Email : weerachai.k@amnat-ed.go.th
โทร : 045511917

หน้าหลัก

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางประกาย กองทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Email : prakay.k@amnat-ed.go.th
โทร : 080-0683111

เพิ่มเติม

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Email : boonpriep.s@amnat-ed.go.th
โทร : 080-4156195

เพิ่มเติม

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Email : wilaiwan.s@amnat-ed.go.th
โทร : 098-0962971

เพิ่มเติม

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Email : wipa.l@amnat-ed.go.th
โทร : 081-7398100

เพิ่มเติม

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Email : kaemmapit.b@amnat-ed.go.th
โทร : 083-2829352

เพิ่มเติม

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

Email : sasithon.n@amnat-ed.go.th
โทร : 084-4747715

เพิ่มเติม

นายชยพล แพงเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Email : chanapol.p@amnat-ed.go.th
โทร : 082-7744328

เพิ่มเติม

นายธนิต อุทิตสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Email : thanit.u@amnat-ed.go.th
โทร : 081-0728663 

เพิ่มเติม

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

Email : kanchisa.c@amnat-ed.go.th
โทร : 095-9962293

เพิ่มเติม

นายพงษ์เพรียว สาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Email : pongpriaw.s@amnat-ed.go.th
โทร : 087-2164345

เพิ่มเติม
-->
หน้าหลัก

กลุ่มอำนวยการ

นางประกาย กองทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

080-0683111

เพิ่มเติม

นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

089-6240801

เพิ่มเติม

นางประภาภรณ์ อื้อจรรยา

นักจัดการงานทั่วไป

089-1904143

เพิ่มเติม

นางระพีพร ทองเสริม

นักจัดการงานทั่วไป

088-5825488

เพิ่มเติม

นางจินดาพร บุปผาชาติ

นักประชาสัมพันธ์

083-7995262

เพิ่มเติม

นางพิณทอง ปารดิษฐ

เจ้าพนักงานธุรการ

085-7698874

เพิ่มเติม

นางสาวศรีนุช โยดิน

เจ้าพนักงานธุรการ

093-3272309

เพิ่มเติม

นายทรงศิลป์ บุตรแก้ว

พนักงานขับรถ

086-2621617 , 045-463589

เพิ่มเติม

นายภักดี จูมอก

พนักงานธุรการ

088-0802082

เพิ่มเติม

นายอรุณ หน่อจันทร์

พนักงานธุรการ

089-6269671

เพิ่มเติม

นายจำรัส วงศ์โสภา

พนักงานธุรการ

093-0925787

เพิ่มเติม

นายอดุลย์ มาลาอุตม์

ช่างไฟฟ้า

098-0952036

เพิ่มเติม

นายสาริน อุ่นทอง

ช่างไฟฟ้า

088-1029714

เพิ่มเติม

นางดวงดาว กองสิน

แม่บ้าน

088-1170393

เพิ่มเติม

นางแก้วมณี กำแพงสิทธิ์

แม่บ้าน

098-1934363

เพิ่มเติม

นายประจักษ์ เถาว์ท่อน

นักการภารโรง
เพิ่มเติม

นายสงกรานต์ จันทนะชาติ

ยาม
เพิ่มเติม

นางสาวจารวี พัฒนราช

ลูกจ้างชั่วคราว
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มนโยบายและแผน

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

080-4156195

เพิ่มเติม

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

089-9492040

เพิ่มเติม

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

086-2564757

เพิ่มเติม

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

080-4748701

เพิ่มเติม

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

081-4958647

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

098-0962971

เพิ่มเติม

นางสาวประภากมล ขันธุปัทม์

เจ้าพนักงานธุรการ

088-7030195

เพิ่มเติม

นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

088-1315548

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววิภา ลีลัครานนท์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

081-7398100

เพิ่มเติม

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

084-4747715

เพิ่มเติม

นางจิรภาภรณ์ ไชยกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

089-5732780

เพิ่มเติม

นางสุภาดา สัตย์คุ้ม

นักวิชาการเงินและบัญชี
เพิ่มเติม

นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ

นักวิชาการพัสดุ
เพิ่มเติม

นางวราภรณ์ สายสมคุณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

081-2659317

เพิ่มเติม

นางธนิศร พัฒนราช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

081-5936007

เพิ่มเติม

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคะสุนทร

ลูกจ้างชั่วคราว

084-6055887

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

083-2829352

เพิ่มเติม

นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่

นักทรัพยากรบุคคล

081-8778468

เพิ่มเติม

นางศิริญา วงศ์พิจิตร

นักทรัพยากรบุคคล

087-4514195

เพิ่มเติม

นายวรายุทธ เมืองพิล

นักทรัพยากรบุคคล

084-9467825

เพิ่มเติม

นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่น

นักทรัพยากรบุคคล

090-9826995

เพิ่มเติม

นางจงใจ ต้นโพธิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

081-0174094

เพิ่มเติม

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์

พนักงานราชการ

091-0164847

เพิ่มเติม

นางสาวกุลธิดา สุกใส

เจ้าหน้าที่งานพิมพ์ดีด

093-7681168

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายพงษ์เพรียว สาลี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-

เพิ่มเติม

นางสาวอรทัย แสนจันทร์

ลูกจ้างชั่วคราว
เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายชยพล แพงเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

เพิ่มเติม

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ศึกษานิเทศ

081-9997964

เพิ่มเติม

นางรัชดา อุทโท

ศึกษานิเทศ

061-0309923

เพิ่มเติม

นายเสกสิทธิ์ ปอแก้ว

ศึกษานิเทศ

088-3777523

เพิ่มเติม

นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์

ศึกษานิเทศ

083-6601889

เพิ่มเติม

นายทรงศักดิ์ พรมโสภา

ศึกษานิเทศ

086-2444694

เพิ่มเติม

นางสมรักษ์ ปักสังคะเนย์

ศึกษานิเทศ

081-4663279

เพิ่มเติม

นางสาวศุภรา ทนุพันธ์

ศึกษานิเทศ

087-8278249

เพิ่มเติม

นายโยธิน สิงห์คำ

ศึกษานิเทศ

091-8284440

เพิ่มเติม

นางสาวอัปสร พึ่งพบ

ศึกษานิเทศ

086-2626933

เพิ่มเติม

นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์

ศึกษานิเทศ

088-8919224

เพิ่มเติม

นางศิริรัตน์ ทองโพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศ

093-0678846

เพิ่มเติม

นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์

ศึกษานิเทศ

098-1012360

เพิ่มเติม

นางเพลินพิศ สิงห์คำ

ศึกษานิเทศ

089-6307911

เพิ่มเติม

นางสาวกนกธร จันทรา

ศึกษานิเทศ

091-8489288

เพิ่มเติม

นางกมลรัตน์ ผิวเหลือง

ศึกษานิเทศ

080-5624628

เพิ่มเติม

นางนารีทิพย์ วิเศษอุด

เจ้าพนักงานธุรการ

098-2417598

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธนิต อุทิตสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

081-0728663

เพิ่มเติม

นายสมเดช ภานุสถิตย์

นักวิชาการศึกษา

089-4230753

เพิ่มเติม

นางธนพร วรวงศ์

นักวิชาการศึกษา

087-9188373

เพิ่มเติม

นางพรพิศ กาญจนีย์

นักวิชาการศึกษา

083-3685291

เพิ่มเติม

นางละม่อม อดกลั้น

นักวิชาการศึกษา

086-2608604

เพิ่มเติม

นางนิลวรรณ พรมเสนา

นักวิชาการศึกษา

086-2656242

เพิ่มเติม

นายจำรัส แสงเผิ่น

นักวิชาการศึกษา

085-0280780

เพิ่มเติม

นางสุปราณี แป้นนอก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

087-2459188

เพิ่มเติม

นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

085-7211185

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวกัญชิสา ช่วงชิง

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

097-3272508

เพิ่มเติม
หน้าหลัก

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวศศิธร นธะสนธิ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

Email : -
โทร : -

เพิ่มเติม

นางสาววิมล กุคำ

นักวิชาตรวจสอบภายใน
เพิ่มเติม