กลุ่มนโยบายและแผน

001-01

นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
☎ 080-4156195
002-01

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 089-9492040
003-01

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 086-2564757
004-01

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 080-4748701
006-01

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 081-4958647