กลุ่มนโยบายและแผน

1

นายวิษณุ เพชรพิมพ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
☎ 089-9492040
2

นายมังกร พลพวก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 086-2564757
3

นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 080-4748701
4

นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
☎ 081-4958647
5

นางสาวกุลธิดา สุกใส

พนักงานพิมพ์ดีด
☎ 080-8007967