หน้าหลัก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565