หน้าหลัก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มอำนวยการ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปข้อมูลเชิ่งสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มกฎหมายและคดี