หน้าหลัก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.)
คู่มือการขอใช้ห้องประชุม
หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
และหน่วยงานอื่น
คู่มือการให้บริการขอหนังสือรับรองสิทธิ์
การขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์
ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย
คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน
คู่มือการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรียน
-----------------------------------------------------------------------------------