คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์1

นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์

ประธานอนุกรรมการ
นายปัญญา คลังการ

นายปัญญา คลังการ

ผู้แทน กศจ.
อนุกรรมการ
นางวัชราภรณ์ นาท้าว

นางวัชราภรณ์ นาท้าว

ผู้แทนนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
อนุกรรมการ
นายประหยัด หลักรัตน์

นายประหยัด หลักรัตน์

ผู้แทน ก.ค.ศ.
อนุกรรมการ
นายสะอาด ศรีสุวรรณ

นายสะอาด ศรีสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
อนุกรรมการ
นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
อนุกรรมการ
นายเชี่ยวชาญ พิกุล

นายเชี่ยวชาญ พิกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาฯ
อนุกรรมการ
ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์ ดารุนิกร

ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์ ดารุนิกร

ผู้แทนครู
อนุกรรมการ
นายพรชัย จันทศิลป์

นายพรชัย จันทศิลป์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
อนุกรรมการ
นางประกาย กองทอง

นางประกาย กองทอง

ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
อนุกรรมการ
นางดุจดาว ศิริวาลย์

นางดุจดาว ศิริวาลย์

ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
อนุกรรมการและเลขานุการ
นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ 1

นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ

รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายเขมพิชญ์ บั้งทอง

นายเขมพิชณ์ บั้งทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ