คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

นางดุจดาว ศิริวาลย์

นางดุจดาว ศิริวาลย์

ประธานกรรมการ
นายวทัญญู ลุสมบัติ

นายวทัญญู ลุสมบัติ

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการ
นางพิศมัย

นางพิศมัย มลีรัตน์

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการ
นางสาวอรไทย บรรลุ​

นางสาวอรไทย บรรลุ

ผู้ทรงด้านคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ
นางวิจิตรา ทับซ้าย

นางวิจิตรา ทับซ้าย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ
นางสมพานรัศมี พรมโสภา

นางสมพานรัศมี พรมโสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล
กรรมการ
นายนริส เชื้ออ่ำ

นายนริส เชื้ออ่ำ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการ
นายชยพล แพงเนตร

นายชยพล แพงเนตร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
นางพิศประภา โสดาภักดิ์

นางพิศประภา โสดาภักดิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ